Siesta

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Účastníci smluvních vztahů - Cestovní agentura Siesta – Šárka Broukalová, Zámecká 374, 742 45 Fulnek IČO:  87958244 (dále jen CA) je smluvním prodejcem cestovních služeb, a to na základě řádně uzavřených smluv o autorizovaném prodeji zájezdů s pořádajícími cestovními kancelářemi (dále jen CK). Všechny smluvní CK jsou ze zákona řádně pojištěny proti úpadku, CA pravidelně vyžaduje potvrzení o trvání splnění této zákonné povinnosti. Smluvní stranou klienta je vždy CK, cestovní agentura je zmocněncem CK k zajištění takových opatření, která povedou k řádnému uzavření cestovní smlouvy mezi pořádající CK a klientem.

2. Prohlášení CA - CA Siesta prodává zájezdy výhradně za ceny, které stanovuje pořádající cestovní kancelář včetně případných slev, věrnostních nabídek a výhod. CA se dále zavazuje, že bude klientovi na základě jeho přání navrhovat pouze takové kvalitativní parametry zájezdu při stanovených cenách z nabídek CK, které považuje za atraktivní vzhledem ke své zkušenosti, odborné znalosti, v čase a v podmínkách porovnání užitných parametrů a cen zájezdů jednotlivých CK, k jejichž prodeji je oprávněna. Konzultační služby poskytujeme zcela zdarma. Pokud Vám věnujeme náš čas a poradíme s výběrem k vaší plné spokojenosti, očekáváme, že si službu objednáte přes naší cestovní agenturu.

3. Předběžné objednávky - Každý klient může prostřednictvím www.siesta-fulnek  provést libovolný počet nezávazných objednávek, především pro zjištění jejich dostupnosti a náhrady za předchozí v řadě požadovaný, pokud není uvedena priorita v poznámce nebo s CA projednáno jinak. CA tedy první v pořadí dostupný zájezd předběžně zarezervuje a bez prodlení o tomto informuje klienta. Odesláním předběžné objednávky klient souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému CA. CA si však vyhrazuje právo nezabývat se nebo odmítnout k vyřízení takové objednávky, které nesplňují požadavky nutné pro objednání zájezdu, především pak i přes upozornění CA objednávky neúplné, zmatečné, bezdůvodně opakované nebo pokud klient pro objednání zájezdu nevykonává součinnost.

4. Rezervace a Cestovní smlouva - Po úspěšné rezervaci zájezdu je  klientovi  předán návrh cestovní smlouvy k případnému doplnění a podpisu objednatele. Současně jsou předány pokyny k úhradě zálohy. Nedílnou součástí cestovní smlouvy jsou Všeobecné smluvní podmínky příslušné CK. Řádně podepsaná cestovní smlouva nabývá platnosti okamžikem zaplacení zálohy. CA není odpovědná za následky prodlení s platbou.

5. Způsob úhrady - Platební podmínky (výše zálohy, doplatek, termíny atd.) uvedené v cestovní smlouvě ke konkrétnímu zájezdu stanovuje CK. Platby jsou zpravidla realizovány na účet CA, pokud CK nevyžaduje přímou úhradu od klienta. CA může ve zvláštních případech klientovi doporučit platbu přímo ve prospěch CK např. vzhledem k časové tísni. V tomto případě klient potvrdí CA realizaci platby takto uskutečněné. Klient platbu provádí bezhotovostním převodem na účet CA, složením hotovosti na účet CA v pobočce příslušné banky. Potvrzení o úhradě CA - k tomuto účelu slouží potvrzení vydaná přijímající bankou. CA nevystavuje žádné doklady o zaplacení, klient si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CK, resp. CA.

6. Doklady k cestování - Doklady potřebné k cestování, tedy cestovní pokyny, vouchery, letenky, pojištění obdrží klient od CA nebo příslušné CK, zpravidla 5 dní před zahájením zájezdu. V případě leteckých zájezdů některé CK vydávají doklady na letišti v den odletu před odbavením. CA nenese odpovědnost za pozdní dodání dokladů ze strany CK, je však vždy klientovi nápomocna v jejich získání.

7. Stornovací podmínky - Stornovací podmínky jsou vždy součástí Všeobecných smluvních podmínek pořádající CK. CA si sama storno poplatky neúčtuje.

8. Reklamace - CA Siesta je cestovní agenturou a tudíž ze zákona neodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdů jménem pořádajících CK. Budeme Vám ovšem maximálně nápomocni při řešení reklamace. Reklamaci je nutné sepsat a odeslat pořádající cestovní kanceláři bez zbytečného odkladu. Tyto lhůty jsou konkrétněji upraveny v jednotlivých smluvních podmínkách pořádajících cestovních kanceláří. Veškeré reklamace se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami pořádající CK. Reklamace předané CA jsou postoupeny pořádající CK, která je povinna se k reklamaci vyjádřit v zákonem vymezeném termínu. CA nemůže zodpovídat za poskytnuté služby CK ani vyřizovat reklamace jménem CK. CA může klientovi poskytnout součinnost.

9. Informace na našem webu - Data uveřejněná na www.siesta-fulnek.cz jsou zasílány a aktualizovány jednotlivými smluvními CK. CA tedy nemůže zaručit aktuálnost a správnost těchto dat. Z tohoto důvodu při rezervaci jsou data ze strany CA i CK ověřovány a o případných neshodách je klient neprodleně informován.

10. Ochrana osobních údajů - CA nakládá s osobními údaji klientů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů. Klient poskytnutím svých osobních údajů uděluje CA souhlas s jejich správou, zpracováním a uchováním. CA prohlašuje, že veškeré osobní údaje považuje za důvěrné a bude s nimi nakládat v souladu s výše uvedeným zákonným ustanovením a pouze za účelem vyřízení objednávky a řádné vyplnění cestovní smlouvy. Osobní data jsou uchovávána po dobu nejvýše 12 měsíců ode dne návratu ze zájezdu, klient může kdykoliv požádat e-mailovou poštou na adresu            info@siesta-fulnek.cz o jejich znehodnocení v souladu se zákonem.

Vytvářím objednávku...